UTA2013级西安课表(最新2014.2.28)


Xi An Fall 2013

Course Number

Topic

Class Date and Teacher

MANA 5336  已上 

Strategic Management

战略管理

 

周密 副教授 辅导

Nov 14-17, 2013    

20131114-17   

Li, Sali - UTA

 

FINA 5340    已上

Financial Applications

应用金融学

 

骆蕾 副教授 辅导

 Dec 12-15, 2013

2013年 1212-15

Song, Jerry - UTA

 

MARK 5331    已上

International Marketing

国际营销

 

舒成利 副教授 辅导

 Jan 9-12, 2014

2014年元月9-12

Yang, Zhiyong  UTA 

INSY 5375     

Managerial Economics

管理经济学

 201436-9

美方: Dr. Roger Meiners

中方: 孙永洪 副教授辅导

 

Entrepreneurship 

企业家精神

 May 29-30-31, Jun 1

2014529-61

XJTU    李福荔  教授

ACCT 5302

Managerial Accounting

管理会计

 

汪方军 副教授 辅导

 Jun 26-29, 2014

626--29日,2014

Ho, Li-Chin - UTA

OPMA 5368

Global Supply Chain Management 全球供应链管理

201494 - 7

XJTU 苏秦 教授

OPMA 5361

Operations management

运作管理

20141023-26

XJTU   Dr. Li Gang 李刚教授

MANA 5340

Human Resource Management

人力资源管理

1120-23, 2014

XJTUSong Heyi  宋合义教授

 

 

组织行为学

 20141218-21

UTA Dr.Su Chunke 粟春科教授

 

 

管理信息系统

 暂定2015年元月 Jan. 2015

 

姜锦虎 教授 Dr. Jiang Jinhu

MANA 5331 

International Operation Management

国际运作管理 王龙伟 副教授辅导

Mar/Apr 2015

3/42015

UTA-- Rasheed, Abdul 

 

注意:此课表仅供学员参考。课程调动、师资安排及上课时间,一切以美方最终通知为准。如有变动,一概提前1-2个月通知学员。

 

版权所有:西安交通大学管理学院国际合作项目中心,地址:西安交通大学管理学院221室,邮编:710049
联系电话:82666184,电子邮箱:zhangqing@mail.xjtu.edu.cn